Devanagari Writing System

ृ ौैाीूबहगदजड़़ ोे्िुपरकतचटॉ ॉंमनवलस,.य ऍॅ्रर्ज्ञत्रक्षश्र()ःऋ औऐआईऊभङघधझढञ ओएअइउफऱखथछठऑ ऑँणळशष।य़